Skip to main content

Aydınlatma Metni

Giriş

Wattreise olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına yüksek derecede önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği, Wattreise İnternet Sitesi kapsamında çeşitli hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi esnasında, işlenen ve aktarılan kişisel veriler açısından siz çevrimiçi ziyaretçilerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bununla birlikte, Wattreise’ya ait internet sitesinde kullanılan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine, kullanılan çerez türlerine ve işbu çerezlere ilişkin yönetim tercihlerinize ilişkin detaylı bilgilere Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Destek Merkezi

Wattreise destek merkezi ve çözüm hizmetleri kapsamında elektronik formlar, e-posta ve çağrı merkezi görüşmeleri aracılığıyla toplanan kimlik (isim, soyisim), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası), müşteri işlem (talep, öneri ve şikayet bilgileri, mesaj içeriği) ve görsel ve işitsel kayıt (çağrı merkezi ses kayıtları) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve ‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak yurt içinde mukim tedarikçilerimize ve gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

İş Ortaklığı Başvurusu

İş ortaklığına ilişkin başvuru ekranında yer alan elektronik form aracılığıyla toplanan kimlik (isim, soyisim), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası), müşteri işlem (kurulacak istasyon ve cihaza ilişkin bilgiler, mesaj içeriği) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz; iş ortaklığı başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak yurt içinde mukim tedarikçilerimize ve gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

İnternet Sitesi Destek, Geliştirme ve Bilgi Güvenliği

Wattreise İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetler kapsamında destek ve geliştirme faaliyetleri ile bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla işlem güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, bilgisayar ekran kayıtları, cihaz IMEI numarası, cihaz MAC adresi) bilgileri toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Wattreise İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetler kapsamında destek ve geliştirme faaliyetleri ile bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla işlem güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, bilgisayar ekran kayıtları, cihaz IMEI numarası, cihaz MAC adresi) bilgileri toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Hukuki Süreçler

Hukuki süreçlere konu olması ve/veya T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer yetkili kurumlar tarafından talep edilmesi durumunda Wattreise İnternet Sitesi’nde çeşitli hizmetlerin sunulması sırasında toplanan kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmekte ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvuru

Kişisel verilerinize ilişkin, KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarınız mevcut olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve taleplerinizi; sistemlerimizde kayıtlı eposta adresinizi kullanarak bize iletebilirsiniz. Ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınıza yönelik talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Elektrikli aracınızı şarj etmek için ihtiyaç duyduğunuz her şey WATTREISE’da!

 • Uygulama ile size en yakın hızlı (DC) veya standart (AC) şarj ünitelerimizin bulunduğu istasyonları görüntüleyebilir.
 • Şarjın tamamlanmasına kalan süreyi takip edebilir,
 • Güncel tarife fiyatları ve daha birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Wattreise Mobil Uygulama
Wattreise Mobil Uygulama
Wattreise - Türkiye'nin büyüyen araç şarj istasyon ağı

Bize Ulaşın
Haberdar Ol
Bizden duyuru ve haberleri almak için bültenimize abone olabilirsiniz.
E-posta adresinizi kontrol ediniz!!

Santa Solar Enerji Ltd. Şti. | Yenilikçi ve Özgün Çözümler - Copyright 2024